4nano Rim Cleaner+ je močno, učinkovito in varno sredstvo za platišča z nevtralnim pH-jem. Idealno je za brezkontaktno vsakodnevno nego platišč. Konsistentnost gela zagotavlja veliko učinkovitost in olajša delo, ker pripravek ne odteka s površine kamor je bil nanešen.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Suho platišče poškropite s čistilom Rim Cleaner+ in pustite delovati približno 5 minut. Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode. V primeru močne umazanije pustite sredstvo na površini približno 10 minut, nato s čopičem ali krtačo obdelajte površino in počakajte še 2-3 minuti. Sperite z močnim curkom vode. V primeru nestandardnih platišč ali vijakov je potrebno sredstvo predhodno preizkusiti  na slabo vidnem mestu, da se preveri reakcija sredstva na površino, ki se čisti. Izdelek ne odstranjuje katrana/lepila.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti… P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

Količina

, ,

4nano Rim Cleaner+ je močno, učinkovito in varno sredstvo za platišča z nevtralnim pH-jem. Idealno je za brezkontaktno vsakodnevno nego platišč. Konsistentnost gela zagotavlja veliko učinkovitost in olajša delo, ker pripravek ne odteka s površine kamor je bil nanešen.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Suho platišče poškropite s čistilom Rim Cleaner+ in pustite delovati približno 5 minut. Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode. V primeru močne umazanije pustite sredstvo na površini približno 10 minut, nato s čopičem ali krtačo obdelajte površino in počakajte še 2-3 minuti. Sperite z močnim curkom vode. V primeru nestandardnih platišč ali vijakov je potrebno sredstvo predhodno preizkusiti  na slabo vidnem mestu, da se preveri reakcija sredstva na površino, ki se čisti. Izdelek ne odstranjuje katrana/lepila.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti… P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

Količina

, ,

4nano Rim Cleaner+

14,71 103,49 

  • Učinkovito in varno sredstvo za vsa platišča
  • Nevtralen pH
  • Idealen za vsakodnevno nego platišč

Varna plačilna sredstva

Dostava v roku od 1 do 3 dni

 

4nano Rim Cleaner+ je močno, učinkovito in varno sredstvo za platišča z nevtralnim pH-jem. Idealno je za brezkontaktno vsakodnevno nego platišč. Konsistentnost gela zagotavlja veliko učinkovitost in olajša delo, ker pripravek ne odteka s površine kamor je bil nanešen.

Navodila za uporabo:
Pred uporabo plastenko dobro pretresite. Suho platišče poškropite s čistilom Rim Cleaner+ in pustite delovati približno 5 minut. Nato sredstvo sperite z močnim curkom vode. V primeru močne umazanije pustite sredstvo na površini približno 10 minut, nato s čopičem ali krtačo obdelajte površino in počakajte še 2-3 minuti. Sperite z močnim curkom vode. V primeru nestandardnih platišč ali vijakov je potrebno sredstvo predhodno preizkusiti  na slabo vidnem mestu, da se preveri reakcija sredstva na površino, ki se čisti. Izdelek ne odstranjuje katrana/lepila.

Opombe:
Pred uporabo se prepričajte, da je površina, ki jo je treba očistiti, na dotik hladna in da sredstva ne nanašate na neposredni sončni svetlobi.
Uporabite zaščitna sredstva.
Pred uporabo preverite delovanje sredstva na majhni površini.
Shranjujte na hladnem in suhem mestu pri 5–25°C.
Hraniti izven dosega otrok.

Določitev nevarnosti:
Zmes je bila v skladu z veljavnimi predpisi razvrščena kot nevarna. Pred uporabo preberite etiketo in upoštevajte navodila za uporabo!

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju. H317 Lahko povzroči alergijski odziv kože. H318 Povzroča hude poškodbe oči.

P102 Hraniti zunaj dosega otrok. P261 Ne vdihavati prahu/dima/plina/meglice/hlapov/razpršila. P264 Po uporabi temeljito umiti… P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito za obraz/opremo za varovanje sluha/… P301+P312 PRI ZAUŽITJU: Ob slabem počutju pokličite CENTER ZA ZASTRUPITVE/zdravnika. P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: previdno izpirajte z vodo nekaj minut. Odstranite kontaktne leče, če jih imate in če to lahko storite brez težav. Nadaljujte z izpiranjem. P315 Takoj poiščite zdravniško pomoč/oskrbo. P302+P352 PRI STIKU S KOŽO: Umiti z veliko vode. P333+P313 Če nastopi draženje kože ali se pojavi izpuščaj: Poiščite pomoč/oskrbo. P403+P235 Hraniti na dobro prezračevanem mestu. Hraniti na hladnem. P501 Odstraniti vsebino/posodo…

Količina

, ,